Klauzula informacyjna RODO

 

ENA Ltd. sp. zo.o.

Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa

KRS: 76127, NIP: 5861014992

telefon: 58 300 96 00

www.enatruck.pl

e-mail: enatruckRODO@gmail.com

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) ENA Ltd Spółka z o. o. (dalej: Usługodawca) informuje o tym, że:

 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Usługodawcy jest ENA Ltd. sp. zo.o. Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, KRS: 76127, NIP: 5861014992, telefon: 58 300 96 00, www.enatruck.pl, e-mail: info@enatruck.pl, Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marek Ossowski, telefon: 58 300 96 00, e-mail: enatruckRODO@gmail.com.

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), celu realizacji przez Usługodawcę ustalonych przez Strony świadczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, m.in. sporządzania dokumentacji księgowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności dochodzenia należności przez Usługodawcę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący Usługodawcę lub Usługobiorcę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne, windykacyjne i inne podobne usługi wsparcia, rejestry dłużników, organy publiczne oraz sądy.

 

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez czas niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w przypadkach i na zasadach wskazanych w RODO.

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę lub podjęcia przez Usługodawcę działań przed zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie przez strony umowy oraz świadczenie usług.

 

9. Pani/ Pana dane nie będą przechowywane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.