I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin – zwany dalej [REGULAMINEM] –
określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Enatruck.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Enatruck.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu - brak takiej akceptacji lub zgłoszenie zastrzeżeń do niniejszego regulaminu powoduje, iż żadne zamówienia klienta nie będą traktowane jako wiążące sprzedawcę.

2. PODMIOT PROWADZĄCY SKLEP
Sklep internetowy Enatruck.pl prowadzony jest przez [SPRZEDAWCĘ], tj. przez firmę ENA LTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie) pod numerem KRS 0000076127. Siedziba spółki znajduje się w Warszawie. Biuro handlowe i adres dla sklepu internetowego to ul. Dworcowa 32, 83-000 Pruszcz Gdański

3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
Sklep Enatruck.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu części i akcesoriów motoryzacyjnych poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.enatruck.pl

4. KUPUJĄCY
Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - [KLIENT].

5. PRODUKTY
Wszystkie towary oferowane w sklepie Enatruck.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych (chyba że opis towaru stanowi inaczej). Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

6. PRAWNY CHARAKTER INFORMACJI O TOWARZE I CENACH
Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów na określonych warunkach. Złożenie przez klienta zamówienia oznacza złożenie przez kupującego oferty zakupu od sprzedawcy zamawianych przedmiotów.
Sklep Enatruck.pl zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub z innych powodów ekonomicznych.

7. CENY
Ceny podane na stronach internetowych Enatruck.pl są podawane w Euro (EUR) i są cenami netto (tj. nie zawierają podatku VAT), przy czym tak podana cena ma charakter wiążący do czasu, do kiedy jest ona uwidoczniona on-line na stronach sklepu, i do chwili zakończenia procedury składania przez klienta zamówienia cena ta może być w każdym czasie zmieniona. Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca on-line w systemie w momencie zakończenia procedury składania przez klienta zamówienia przeliczana na PLN według aktualnego średniego kursu ogłoszonego przez NBP. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od wartości zamówienia oraz sposobu jego realizacji.

8. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Enatruck.pl wystawiane są faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiot gospodarczy.

II. ZAMÓWIENIA
9. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienie można złożyć w następujący sposób:
a) w sklepie internetowym Enatruck.pl
- za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego (przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, iż aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Sposób ten umożliwia szybką obsługę zamówienia. Po dokonaniu zamówienia w koszyku naszego sklepu internetowego automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania zamówienia w naszym systemie internetowym oraz linkiem do potwierdzenia zamówienia,
b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: info@enatruck.pl
- takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz/lub adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu i numer faksu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez pracownika ENA Ltd za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem,
c) osobiście w biurze handlowym sklepu internetowego Enatruck.pl w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Dworcowej 32 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30.

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

10. POTWIERDZENIE REJESTRACJI ZAMÓWIENIA
następuje w ciągu 48 godzin (przypadających na dni robocze, tj. godzin przypadających pomiędzy 8.30 - 16.30 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili dokonania takiej rejestracji . W tym czasie klient otrzyma wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Będą tam zawarte informacje dotyczące zamówionego towaru jak i podanych przez klienta danych umożliwiających wysyłkę towaru i/lub wystawienie faktury. Zamówienie traktuje się jako złożone skutecznie dopiero pod warunkiem i w momencie otrzymania przez sprzedawcę od klienta zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.
W szczególnych przypadkach sprzedawca może zaakceptować potwierdzenie zamówienia telefonicznie (+48 58 300 96 00) lub faksem (+48 58 300 96 39).

11. MOMENT ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY SPRZEDAŻY
Umowę sprzedaży uważa się za zawartą dopiero w chwili wysłania przez sprzedawcę towaru (patrz: pkt. 13 niniejszego Regulaminu). Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być traktowane jako moment zawarcia umowy sprzedaży jeżeli nie jest generowane automatycznie oraz autoryzowane z imienia i nazwiska przez pracownika firmy ENA Ltd.

12. BRAK OBOWIĄZKU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI
Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia ani do podawania przyczyn nie przyjęcia zamówienia.

13. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA
Do chwili przekazania przez Sprzedawcę paczki firmie kurierskiej Klient ma prawo odwołać zamówienie. W celu odwołania zamówienia prosimy o kontakt z naszym działem handlowym pod numerem telefonu 058 300 96 00.

14. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie oraz czasu dostarczenia przesyłki. Sprzedawca deklaruje, iż czas wysłania do kupującego przesyłki z towarem wynosił będzie od 1 do 14 dni roboczych od dnia wysłania do klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeśli sprzedawca posiada towar w magazynie oraz do godziny 14-tej danego dnia potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, wówczas towar powinien zostać wysłany do klienta w tym samym dniu roboczym, co pozwala się spodziewać, (ale nie jest gwarantowane), że klient otrzyma ten towar następnego dnia roboczego. W przypadku dni świątecznych oraz wolnych od pracy termin realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Przesyłki dostarczane są jedynie w dni robocze. W chwili, kiedy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować danego zamówienia w określonym terminie lub w przypadku zamówień specjalnych, handlowiec Sprzedawcy ustali termin dostawy indywidualnie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek opóźnienia w realizacji zamówienia lub niezrealizowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych.

15. SIŁA WYŻSZA
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej, takiej jak: katastrofa, zamieszki, pożar, powódź, strajki, zakłócenia transportowe, brak mocy produkcyjnych, jak również innych zdarzeń zewnętrznych, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W wypadku wystąpienia siły wyższej o charakterze przejściowym nastąpi przesunięcie terminu realizacji zamówienia na czas trwania zakłócenia.

16. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Zamówione towary można też odebrać w biurze handlowym sklepu internetowego Enatruck.pl po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru. Kupujący ponosi zryczałtowane koszty dostawy w kwocie: 25,00 zł netto (dwadzieścia pięć złotych netto) - w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej za pobraniem lub 19,00 zł netto (dziewiętnaście złotych netto) dokonując przedpłaty pieniędzy na nasze konto bankowe. Zakupione przez Klienta towary o wartości powyżej 1600,00 zł netto (jeden tysiąc złotych netto) będą wysyłane na koszt sklepu internetowego Enatruck.pl. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca. Dostawy poza granice Polski są ustalane indywidualnie i uzależnione od rzeczywistych kosztów dostawy.

17. PŁATNOŚCI
Płatności za towar można dokonać w następujący sposób:
a) za pobraniem kurierowi przy odbiorze towaru,
b) przedpłata przelewem: w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty nie występujące w charakterze konsumenta - przedpłata przelewem na konto bankowe sprzedawcy, na podstawie faktury pro forma,
c) gotówką przy odbiorze w biurze handlowym,
d) w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty nie występujące w charakterze konsumenta - w odniesieniu do towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA
18. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
- dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy
12 miesięcy jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa powyżej.

Jeżeli jednak konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

19. SKUTEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej.Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

20. TERMIN NA ZWROT WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

- Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

21. SPOSÓB ZWROTU WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jest to istotna różnica w stosunku do umów zawieranych do 24 grudnia 2014 r. Zgodnie z nową ustawą Sprzedawca może dokonać zwrotu np. przelewem, jeżeli konsument poprzednio tak właśnie dokonał płatności za Produkt.Konsument obowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy. Przepisy nie przewidują tutaj konkretnego sposobu, dlatego konsument może odesłać Produkt np. przesyłką pocztową albo kurierską. Zwrot Produktu możliwy jest również osobiście. Warto np. w regulaminie sklepu internetowego wskazać adres do zwrotu aby ułatwić konsumentowi odesłanie Produktu.

22. KOSZTY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka sytuacji, kiedy konsument będzie obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy. Poniżej wskazujemy możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
- W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

23. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nowa ustawa o prawach konsumenta zawiera również przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy, który zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Pobierz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (kliknij). Wypełnione należy przesłać na adres ENA LTD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 32, 83-000 Pruszcz Gdański z dopiskiem:" ODSTĄPIENIE OD UMOWY".

24. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSUMENTA ZA UŻYCIE PRODUKTU
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu - przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

25. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Powyższe wyjątki mają zastosowania niezależnie od tego, czy zostały one wpisane do regulaminu sklepu internetowego. Aczkolwiek ustawa o prawach konsumenta nakłada w tym zakresie obowiązek informacyjny i warto go spełnić właśnie np. poprzez ich wskazanie w regulaminie sklepu.

26. POTWIERDZENIE KONSUMENTOWI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Jeżeli Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
- przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;
- przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

27. ODSTĄPIENIE OD UMOWY A UMOWY POWIĄZANE
W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE
28. Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi 12 miesięcy licząc od dnia wydania towaru Klientowi.

29. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu Enatruck.pl nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów, które nie są podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym pod numerem telefonu +48 58 300 96 00. W przypadku zakupu przez klienta towaru, którego dane nie zgadzały się z danymi zamieszczonymi na stronie sklepu internetowego Enatruck.pl klient ma prawo do złożenia reklamacji i wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami, w szczególności wymienionymi w treści niniejszego regulaminu.

30. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm (powinny to być firmowe taśmy sprzedawcy) naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie, a najpóźniej w terminie 2 dni skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

31. Reklamowany towar musi być dostarczony sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnymi dodatkami dostarczonymi wraz z towarem (zestaw montażowy itp.). Po uprzednim zgłoszeniu sprzedawcy usterki (telefonicznie, e-mailem lub faksem), do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, opis problemu oraz wszelkie związane z towarem dokumenty (m.in. List Przewozowy) i przesłać tę przesyłkę firmą kurierska na wskazany w niniejszym regulaminie adres sklepu Enatruck.pl.

32. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ALBO wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia roszczeń. Dopiero, jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

33. W terminie 28 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

34. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących klienta lub użytkownika towaru, klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni, po czym zostanie zutylizowany.

35. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek jego nieprawidłowego używania.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
36. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez klienta zakupów. Dokonując rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta – w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń), jak również za zgodą klienta dla celów marketingowych i reklamowych (w tym dla przesyłania ofert handlowych).

37. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Jeśli klient nie chce otrzymywać informacji i materiałów promocyjno-reklamowych powinien cofnąć zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@enatruck.pl wpisując w temacie słowo: „NEWSLETTER - REZYGNACJA” oraz podając swoje imię i nazwisko. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest spółka ENA LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
38. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd według siedziby Sprzedającego.